Back

SECTOR PÚBLIC

NOVACADÈMIA CORPORATE ® ofereix un servei integral a les institucions públiques que gestionen serveis de formació en els següents àmbits:

Des dels nostres inicis, són moltes les accions formatives dissenyades per a diferents organismes i col·lectius d’alumnes, avui dia continuem treballant intensament per a que els continguts dels nostres programes formatius segueixin en línia amb les noves necessitats del mercat i satisfent tant a les pròpies entitats com als participants.

A continuació, us oferim un resum de la nostra activitat en l’àmbit de la formació ocupacional, per a l’emprenedoria i pel comerç.

 

Formació ocupacional: 

Des dels seus inicis, NOVACADÈMIA CORPORATE ® ha fet una clara aposta per la formació ocupacional per a donar cobertura a les necessitats formatives dels professionals en situació de desocupació en determinats àmbits formatius i oferir un servei d’alta qualitat a les diferents administracions i institucions que gestionen aquest servei de demanda.

La nova realitat socioeconòmica que travessen els mercats a l’actualitat, ha propiciat que un gran nombre de professionals tinguin dificultat per a reincorporar-se al mercat laboral o ho facin en condicions molt precàries.

Per aquest motiu, cal enfocar la formació ocupacional com un desenvolupament de les habilitats i competències bàsiques amb diferents objectius, però principalment com a eina d’accés i permanència al mercat laboral.

Per als nostres formadors i en compliment de la nostra filosofia, és molt important conèixer primerament el perfil dels alumnes o participants i què esperen obtenir al final del curs.

Per això sempre es manté una reunió prèvia amb el responsable del servei per a obtenir aquesta informació. En aquesta reunió es presenta un esborrany dels materials i un timing que recull el repartiment del temps i l’ordre dels continguts.

Durant la formació, fem una breu introducció als participants en la que expliquem els continguts previstos, l’organització del timming i en la trenquem el gel amb l’objectiu d’obtenir des del primer moment un clima de confiança i participació que es manté al llarg de tota l’acció formativa.

La participació dels alumnes és fonamental i és la manera més eficaç de comprovar que els continguts s’estan assolint i que l’alumne és capaç d’aplicar-los en situacions plantejades pel formador.

Als nostres cursos, utilitzem diferents tècniques per a assolir aquest gran objectiu, com per exemple, les dinàmiques en grup, els role play i l’estudi de casos reals.

Visualitzar vídeos relacionats directament amb els continguts i analitzem oportunitats de millora aplicant els continguts teòrics apresos anteriorment.

Treballem mitjançant el reforç positiu com una part del coaching, identificant els punts forts de cada participant i donant-li consciència de quins són i de com treure’ls el màxim rendiment.

Al final de l’acció formativa, analitzem el feedback obtingut al llarg del curs i el resultat de les enquestes. Preparem un informe complet per l’organisme contractant en el qual recollim: 

En accions formatives llargues, els informes són periòdics.

Tots els materials del curs (presentacions, vídeos, materials extres relacionats, etc.) es lliuren al servei contractant en format digital perquè els pugui fer arribar als participants, de manera prèvia al curs, i a posteriori en el cas que al llarg del curs es treballi amb materials extres.

La mitjana de satisfacció obtinguda en formació ocupacional al llarg dels darrers exercicis ha estat de 9,7 sobre 10.

Formació per a l’emprenedoria: 

Sense dubte, és un dels serveis més demandats pel mercat i cobreix les necessitats d’un col·lectiu creixent de professionals que posen en marxa la seva creativitat i saber fer per a crear un producte o servei que s’ha de fer un lloc en un mercat molt atomitzat i competitiu. El repte, per tant, és gran però molt interessant i motivant.

Oferim als organismes públics en la vessant de serveis per a l’emprenedoria, una gamma d’accions formatives que s’enfoquen especialment en l’àmbit del màrqueting, les vendes, les habilitats directives i business languages.

El servei està orientat tant a professionals que ja han iniciat la seva acció d’emprenedoria com vers aquells que tenen una idea o projecte i que volen assolir un nivell de preparació previ per a llançar el seu projecte amb més garanties d’èxit.

Totes les accions que formen part d’aquest grup, són molt pràctiques i s’ajusten perfectament a les necessitats dels participants, que més que mai, mostren un alt interès per aprendre i aclarir els seus dubtes.

Igual que amb la formació ocupacional, donem molta importància al coneixement previ dels participants, dels seus projectes emprenedors, del que ja saben i del que volen aprendre o perfeccionar; amb l’objectiu de dissenyar i personalitzar els continguts de les accions formatives i recercar els materials extres que millor s’adaptin a les seves necessitats i expectatives.

La impartició de les classes es fa en un format molt pràctic, amb una alta participació de l’alumne en les tasques i el continu intercanvi d’informació formador-participants. En moltes ocasions, a demanda dels propis participants, es treballa en casos reals, els quals analitzem en grup i sobre els quals s’extreuen conclusions i propostes.

Com si d’un business game es tractés, al llarg del curs s’avaluen riscos, es fan propostes de millora, s’analitza la viabilitat i es prenen decisions, tot aplicant continguts teòrics de manera immediata a la pràctica.

Un cop finalitzada l’acció formativa, el formador avalua els resultats a través de dos indicadors: el feedback dels participants al llarg del curs i el resultat de les enquestes de satisfacció del propi servei o de NOVACADÈMIA CORPORATE ® . Partint de tot això més el feedback del propi formador, s’elabora un informe final que inclou un anàlisi del grau d’assoliment dels objectius inicials en l’àmbit global i específic, un anàlisi de l’adequació dels continguts i de l’organització dels timings, i qualsevol recomanació de millora de cara a futures accions formatives.

La mitjana de satisfacció obtinguda en formació per a l’emprenedoria al llarg del present exercici ha estat de 9,6 sobre 10.

Formació pel comerç: 

La tercera especialitat formativa de NOVACADÈMIA CORPORATE ® a l’àmbit de la formació per a entitats públiques és la formació orientada al comerç (punts de venda físics i/o virtuals).

Les necessitats formatives dels professionals que estan al davant d’un negoci o d’una botiga, i dels seus equips, està en una fase creixent i és un dels camps formatius amb més demanda en l’actualitat.

Des dels serveis pel comerç dels Ajuntaments o Consorcis, es proposen diferents estratègies per a la dinamització del comerç i el recolzament als comerciants en tots els àmbits possibles.

NOVACADÈMIA CORPORATE ® ofereix una gamma de cursos, en format píndola, que s’adequa a les necessitats d’aquest col·lectiu i els ofereixen eines senzilles d’aplicar però molt eficients en la gestió del seu negoci i el posicionament del seu producte.

Les diferents accions formatives estan englobades, com en el cas de l’emprenedoria, en aquests àmbits:

Marketing

Gestió comercial

Habilitats directives

Business languages

Però també s’ofereixen altres cursos més específics d’algun sector com per exemple, manipulació d’aliments.

La nostra experiència en la formació pel comerç s’estén als següents sectors: formatives estan englobades, com en el cas de l’emprenedoria, en aquests àmbits:

Obrir whatsapp
1
Hola! 👋
Puc ajudar-te?